Umožnění návštěv klientů a pacientů v budově hospice CITADELA

8. ledna 2021
Usnesením vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 14 se stanovují nové podmínky pro umožnění návštěv třetích osob ve zdravotnických a sociálních službách. Na základě tohoto právního předpisu stanovuje Diakonie Valašské Meziříčí závazná pravidla pro zajištění a organizaci návštěv ve zdravotních a sociálních službách, provozovaných v budově hospice CITADELA.
Návštěvy klientů a pacientů v budově hospice CITADELA
8. ledna 2021 - Umožnění návštěv klientů a pacientů v budově hospice CITADELA

Diakonie Valašské Meziříčí umožní návštěvy třetím osobám za níže uvedených podmínek:

1. NÁVŠTĚVA U PACIENTA HOSPICE V TERMINÁLNÍM STAVU

a. Návštěva bude umožněna pouze po předchozí rezervaci a potvrzení termínu. Rezervaci budou zajišťovat pracovníci sociálního úseků hospice - kontakt: 733 164 602.
b. Návštěvy budou umožněny osobám blízkým v průběhu celého týdne, čas bude předem dohodnut s pověřeným pracovníkem.
c. Návštěva se podrobí testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testem POC nebo RT-PCR vyšetření s NEGATIVNÍM výsledkem a to nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy a doloží poskytovateli doklad o negativním výsledku testu – testování si návštěvy zajistí samy v testovacích centrech.
d. Osoba, která prodělala onemocnění COVID-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy, doloží doklad (lékařské potvrzení), potvrzující tuto skutečnost.
e. Osobám splňující jeden z těchto požadavků bude umožněno vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy bude používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
f. Návštěva bude dodržovat stanovená režimová opatření, vydaná Diakonií Valašské Meziříčí.
g. U umírajících bude pro poslední rozloučení umožněna návštěva i mimo stanovenou dobu.
h. Návštěva bude umožněna nejvýše dvěma dospělým osobám blízkým.
i. Na jednom pokoji je umožněna vždy jen jedna návštěva v daném čase.
j. Návštěvy mohou probíhat pouze na pokojích pacientů za dodržení hygienických podmínek – bod 4. Společné podmínky.

2. NÁVŠTĚVA U PACIENTA HOSPICE, KTERÝ NENÍ V TERMINÁLNÍM STAVU

a. Návštěva bude umožněna pouze po předchozí rezervaci a potvrzení termínu. Rezervaci budou zajišťovat pracovníci sociálního úseků hospice - kontakt: 733 164 602.
b. Pro návštěvy jsou z důvodů epidemiologických stanoveny návštěvní dny – pondělí, úterý, středa, pátek v době od 15,00 – 16,30 hodin.
c. Délka návštěvy je omezena na 30 minut.
d. Návštěva se podrobí testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testem POC nebo RT-PCR vyšetření s NEGATIVNÍM výsledkem a to nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy a doloží poskytovateli doklad o negativním výsledku testu - testování si návštěvy zajistí samy v testovacích centrech.
e. Osoba, která prodělala onemocnění COVID-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy, doloží doklad (lékařské potvrzení), potvrzující tuto skutečnost.
f. Osobám splňující jeden z těchto požadavků bude umožněno vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy bude používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
g. Návštěva bude dodržovat stanovená režimová opatření, vydaná Diakonií Valašské Meziříčí.
h. Umírajících bude pro poslední rozloučení umožněna návštěva i mimo stanovenou dobu.
i. Návštěva bude umožněna nejvýše dvěma dospělým osobám blízkým.
j. Na jednom pokoji je umožněna vždy jen jedna návštěva v daném čase.
k. Návštěvy mohou probíhat pouze na pokojích pacientů za dodržení hygienických podmínek - bod 4. Společné podmínky

3. NÁVŠTĚVA U KLIENTŮ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY A SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH LŮŽKÁCH

a. Návštěva bude umožněna pouze po předchozí rezervaci a potvrzení termínu. Rezervaci budou zajišťovat pracovníci sociálního úseků hospice - kontakt: 733 164 602.
b. Pro návštěvy jsou z důvodů epidemiologických stanoven návštěvní den – čtvrtek - v době od 15,00 – 16,30 hodin.
c. Ostatní podmínky jsou shodné, jako v bodě  2c. – k.

4. SPOLEČNÉ PODMÍNKY

a. Před zahájením návštěvy budou provedeny u třetí osoby tyto úkony:
- Změření tělesné teploty, zjištění možných příznaků nemoci. V případě, že bude naměřena TT vyšší než 37,0 C nebo zjištěny příznaky respiračního onemocnění, nebude návštěva povolena;
- Vyplnění dokladu – Čestné prohlášení;
- Dezinfekce rukou;
- Oblečení do ochranného oděvu, který poskytne zařízení;
- Použití respirátoru minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu – návštěva musí být vybavena nepoužitým (nový) respirátorem;
- Poučení o chování v době návštěvy, místa konání návštěvy a době, kdy bude návštěva ukončena, jak naložit s použitým prádlem, odpadem apod.
b. Po ukončení návštěvy pověřený pracovník zapíše dobu odchodu třetí osoby do čestného prohlášení a doklad uloží k archivaci.
c. Po ukončení návštěvy zajistí pracovníci úklidu dezinfekci pokoje, ploch a prostor, kde návštěva proběhla.
d. UPOZORŇUJEME, ŽE U KLIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 JSOU NÁVŠTĚVY I NADÁLE ZAKÁZÁNY

Tímto rozhodnutím se ruší a nahrazuje rozhodnutí ředitelky ze dne 3. a 4. 12.2020 – Závazný postup pro organizaci návštěv.

Rozhodnutí - návštěvy - hospic od 11 01 2021

Pomozte chránit před nákazou COVID-19