Stanovení úhrad klientů Diakonie Valašské Meziříčí

Platnost od 1. 4. 2022

Ceník úhrad Denního stacionáře Dobromysl dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 ve znění pozdějších předpisů.

č.

Nabídka poskytovaných služeb

Cena

  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135 Kč/hod
2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135 Kč/hod
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135 Kč/hod
4. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135 Kč/hod
  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
5. Pomoc při úkonech osobní hygieny 135 Kč/hod
6. Pomoc při použití WC 135 Kč/hod
  Poskytnutí stravy  
7. Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

oběd 85 Kč

svačina 25 Kč

  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  
8. Pracovně výchovná činnost 135 Kč/hod
9. Nácvik a upevnňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 135 Kč/hod
10. Vytvoření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění 135 Kč/hod
  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
11. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících soc. začleňování osob 135 Kč/hod
  Sociálně terapeutické činnosti  
12. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 135 Kč/hod
  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
13. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplat. práv a oprávněných zájmů 135 Kč/hod.

Výše úhrady za poskytovanou sociální službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Pokud je činnost poskytována více klientům, tento čas se dělí poměrnou částí mezi všechny zúčastněné. Na dokladu úhrad bude v názvu jednotlivých základních činností 7; 11; 12 uveden zkrácený text.

Ceník DS platný od 1. 4. 2022

Doprava:

Dovozy a odvozy, popř. doprovod klienta do denního stacionáře je možné zajistit prostřednictvím jiných služeb Diakonie Valašské Meziříčí. Služba je zpoplatněna dle aktuálních ceníků.

Ceník doplňkových služeb platný od 1. 6. 2022