Stanovení úhrad klientů Diakonie Valašské Meziříčí

Platnost od 1. 1. 2021

Ceník úhrad Denního stacionáře Dobromysl dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 ve znění pozdějších předpisů.

č.

Nabídka poskytovaných služeb

Cena

  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130 Kč/hod
2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč/hod
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130 Kč/hod
4. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130 Kč/hod
  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
5. Pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč/hod
6. Pomoc při použití WC 130 Kč/hod
  Poskytnutí stravy  
7. Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

oběd 75 Kč

svačina 20 Kč

1/2 porce 10 Kč

  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  
8. Pracovně výchovná činnost 130 Kč/hod
9. Nácvik a upevnňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 130 Kč/hod
10. Vytvoření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění 130 Kč/hod
  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
11. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících soc. začleňování osob 130 Kč/hod
  Sociálně terapeutické činnosti  
12. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 130 Kč/hod
  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
13. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplat. práv a oprávněných zájmů 130 Kč/hod.

Výše úhrady za poskytovanou sociální službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Pokud je činnost poskytována více klientům, tento čas se dělí poměrnou částí mezi všechny zúčastněné. Na dokladu úhrad bude v názvu jednotlivých základních činností 7; 11; 12 uveden zkrácený text.

Doprava:

Dovozy a odvozy, popř. doprovod klienta do denního stacionáře je možné zajistit prostřednictvím jiných služeb Diakonie Valašské Meziříčí. Služba je zpoplatněna dle aktuálních ceníků.

Sazebník úhrad platný od 1.1.2021
Ceník vedlejší hospodářské činnosti platný od 1. 1. 2021