Ceník Odlehčovací služby - terénní

Platnost od 1. 4. 2022

Ceník Odlehčovací služby - terénní dle § 44 zákona č. 108/2006 o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 ve znění pozdějších předpisů.

Základní služby

Úkon

Cena

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Cena za všechny úkony je jednotná: úhrada činí

135 Kč za hodinu

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC
Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 85 Kč za oběd
Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

Cena za všechny úkony je jednotná: úhrada činí

135 Kč za hodinu


Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Nácvik a upěvňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
Podpora při zajištění chodu domácnosti

Výše úhrady jedné návštěvy se skládá z času, který pracovník stráví přímo s klientem a z času nezbytně nutného k zajištění úkonu. Započítává se tedy přesný čas pomoci klientovi a k němu čas nezbytný k zajištění úkonu v délce 10 minut za každou návštěvu. (Do času nezbytně nutného k zajištění úkonu se počítá příprava asistentky. Jedná se např. o chystání pomůcek, studium dokumentace, čas na cestě.)

Příklad výpočtu: Za návštěvu v délce 30 minut se platí 67,50 Kč za 30 minut péče + 22,50 Kč za 10 minut času nezbytně nutného k zajištění úkonu, celkem tedy 90 Kč.


Ceník OST platný od 1. 4. 2022

Ceník doplňkových služeb Diakonie Valašské Meziříčí

Platnost od 1. 6. 2022

č.

Úkon / služba

částka

jednotka

3.b Doprava osobním služebním automobilem (dovoz klienta k lékaři, na úřad aj.) 12 Kč 1 km
3.c Doprava - náklady na řidiče - cena za 15 minut 35 Kč 15 minut

Ceník doplňkových služeb platný od 1. 6. 2022