Ceník Osobní asistence

Platnost od 1. 4. 2022

Ceník Osobní asistence dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 ve znění pozdějších předpisů.

Základní služby

Úkon

Cena

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Cena za všechny úkony je jendotná: úhrada činí
135 Kč za hodinu
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
Pomoc při posunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při použití WC
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při přípravě jídla a pití
Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
Nákupy a běžné pochůzky
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách poporujících sociální začleňování osob
Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (společnost, rozhovor)
Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, doprovázení za orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, do zaměstnání, do školy, školského zařízení a doprovázení zpět
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Pomoc a podpora rodině v péči o dítě

Výše úhrady jedné návštěvy se skládá z času, který pracovník stráví přímo s klientem a z času nezbytně nutného k zajištění úkonu.

Započítává se tedy přesný čas pomoci klientovi a k němu čas nezbytný k zajištění úkonu v délce 10 minut za každou návštěvu. (Do času nezbytně nutného k zajištění úkonu se počítá příprava asistentky. Jedná se např. o chystání pomůcek, studium dokumentace, čas na cestě.)

Příklad výpočtu: Za návštěvu v délce 30 minut se platí 67,50 Kč za 30 minut péče + 22,50 Kč za 10 minut času nezbytně nutného k zajištění úkonu, celkem tedy 90 Kč.

Ceník OA platný od 1. 4. 2022

Ceník doplňkových služeb Diakonie Valašské Meziříčí

Platnost od 1. 6. 2022

č.

Úkon / služba

částka

jednotka

3.b Doprava osobním služebním automobilem (dovoz klienta k lékaři, na úřad aj.) 12 Kč 1 km
3.c Doprava - náklady na řidiče - cena za 15 minut 35 Kč 15 minut

Ceník doplňkových služeb platný od 1. 6. 2022