VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání služby

Posláním osobní asistence Diakonie Valašské Meziříčí je pomoci seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, aby mohli žít běžným způsobem života, podporovat je v soběstačnosti, nezávislosti a v zapojení do společenského prostředí.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů. Vychází z jejich individuálních potřeb a podporuje je ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při sebeobsluze, péči o domácnost, při kontaktech se svým okolím, při trávení volného času a při uplatňování práv.

Územní působnost služby

Služba působí ve Valašském Meziříčí, jeho místních částech a obcích vzdálených do 15 km na území Zlínského kraje.

 Cíle služby

 1. Klient žije svým běžným způsobem života v přirozeném sociálním prostředí. Osobní asistence jej přitom podporuje v samostatnosti.
 2. Klient má zajištěnou péči o sebe prostřednictvím konkrétních základních činností a podle svých potřeb.
 3. Osobní asistence napomáhá klientovi trávit volný čas podle jeho potřeb.

Cílová skupina služby

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé od 18 let, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo svého postižení potřebují pomoc druhého člověka v péči o sebe nebo o domácnost:

 1. osoby s chronickým duševním onemocněním
 2. osoby s chronickým onemocněním
 3. osoby s kombinovaným postižením
 4. osoby s jiným zdravotním postižením
 5. osoby s mentálním postižením
 6. osoby s tělesným postižením
 7. osoby se sluchovým postižením
 8. osoby se zdravotním postižením
 9. osoby se zrakovým postižením
 10. senioři

Zásady osobní asistence

 1. Individuální přístup a respektování vůle klienta: klient si sám určuje rozsah a způsob podpory v prostředí, které je pro něj přirozené nebo jinak přínosné.
 2. Partnerský přístup: přistupujeme ke všem klientům rovně a jako k partnerům. Jednáme tak, aby se klient plně orientoval ve sdělovaných informacích a svých možnostech.
 3. Podpora soběstačnosti klienta: podporujeme rozvoj nebo upevnění schopností, dovedností a zájmů klienta. Podporujeme jeho komunikaci s okolím a rodinou.

Kapacita služeb:

pondělí – pátek:            7:00 – 15:30         2 klienti v jeden okamžik

                                     15:30 – 21:00         1 klient v jeden okamžik

sobota, neděle, svátky: 7:00 – 12:00         1 klient v jeden okamžik

Pracovní tým: 

1 vedoucí osobní asistence, 1 sociální pracovnice, 4 osobní asistentky.