veřejný závazek

Poslání služby
Sociální služba Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče(§ 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Diakonie Valašské Meziříčí - poskytuje službu lidem, kteří již nepotřebují stálou lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav je takový, že neumožňuje pobyt v domácím prostředí. Jeho posláním je poskytnout jim potřebnou pomoc a péči při zajištění životních potřeb, podporovat je v rozvoji jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které povedou ke zlepšení jejich sociální situace. 
 
Služba se poskytuje po ukončení léčby ve zdravotnickém zařízení po dobu nezbytně nutnou, než je zabezpečena jiná péče (např. v domácím prostředí nebo u dalšího poskytovatele sociálních služeb).
 
Služba na oddělení sociálně zdravotních lůžek je poskytovaná na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
 
Cílová skupina
Lidé s chronickým a jiným zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiného člověka. Jedná se o lidí propuštěné ze zdravotnického zařízení ve věku od 19 let. Nejčastěji se jedná o pacienty specializované paliativní péče, u kterých došlo ke stabilizaci zdravotního stavu.
 
Služba není určena lidem s pokročilejším stádiem demence, kteří jsou schopni se samostatně pohybovat. Dále není určena lidem, u kterých zdravotní stav vyžaduje odbornou péči ve zdravotnickém zařízení nebo zájemce trpí infekčním onemocněním. Také není určena zájemcům, kteří z důvodu duševní poruchy, závislosti na návykových látkách nebo agresivním způsobem chování závažným způsobem narušují kolektivní soužití.
 
Cíle služby
 • Klient má zajištěno ubytování v bezbariérovém prostředí na dobu potřebnou k řešení jeho situace.
 • Klient má zajištěnu celodenní stravu dle individuálních potřeb a požadavků.
 • Klient má zajištěnu péči o sebe a podle svých schopností se na péči o sebe podílí (osobní hygiena, použití WC, pohyb a orientace v prostoru, atd.).
 • Klient rozvíjí nebo udržuje své rozumové a fyzické schopnosti a dovednosti.
 • Klient udržuje a rozvíjí kontakty s vrstevníky, rodinou, případně s dalšími lidmi a s děním
  ve společnosti.
 • Klient uplatňuje svoje oprávněné zájmy ve vztahu k okolí (např. k úřadům, k rodině, apod.).
 • Klient se aktivně zapojuje a podílí na hledání vhodného řešení své sociální situace.
 • Klient tráví svůj volný čas aktivně.
Principy služby
 • Vytváříme příjemné prostředí, ve kterém se klienti i jejich blízcí cítí dobře, prostředí, ve kterém se jim líbí a jsou v něm rádi.
 • Vytváříme prostředí, ve kterém se člověk bude cítit jistě a bezpečně.
 • Podporujeme klienta v samostatnosti.
 • Respektujeme tempo klienta, nespěcháme na něj, umožňujeme mu vyjadřovat se a pohybovat se tempem, jaké mu vyhovuje, jakého je schopen.
 • Respektujeme přání klienta, neděláme, co sám nechce, nenutíme mu svou vůli. Pokud si pro něho rodina přeje   něco jiného, než si přeje klient sám, respektujeme přání klienta.
 • Ke všem klientům přistupujeme rovně, bez ohledu na jejich víru a přesvědčení, bez ohledu na jejich minulost, bez ohledu na jejich finanční situaci, bez ohledu na společenské prostředí, z kterého k nám přišli.