Příspěvek na péči

 

Pro koho je určený?

Náleží lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. 

 

Co se posuzuje?

Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

 • Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze).
 • Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí).
 • Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou).
 • Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu).
 • Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se).
 • Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu).
 • Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky).
 • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření).
 • Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku).
 • Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty).

 

Jaká je výše příspěvku na péči?

Výše příspěvku závisí na stupni závislosti na pomoci druhých a také věku žadatele (do 18 let a nad 18 let). Zákon dělí závislost na pomoci druhých do čtyř stupňů: lehká závislost, středně těžká závislost, těžká závislost a úplná závislost.

Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve: 

 • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby = 880 Kč/měsíc,
 • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb = 4 400 Kč/měsíc,
 • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb = 12.800 Kč/měsíc,
 • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby = 19 200 Kč/měsíc.

Kde o příspěvek můžu požádat?

Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce České republiky. Pro obec Valašské Meziříčí je to Úřad práce ve Valašském Meziříčí. Žádosti je možné si vyzvednout přímo na pobočce úřadu práce nebo si je stáhnout na internetu na portále ministerstva práce a sociálních věcí. (Odkaz na MPSV formulář - příspěvek na péči)

Co se bude dít, až podám žádost?

Poté, co je žádost podána, provede sociální pracovník tzv. sociální šetření v místě, kde žadatel žije, a posoudí stupeň jeho závislosti na pomoci druhých. Dále se žádostí zabývá posudkový lékař úřadu práce, který se zabývá dopadem zdravotního stavu žadatele na jeho soběstačnost (přičemž vychází i z předchozího sociálního šetření a doložených lékařských zpráv). O přiznání či nepřiznání příspěvku nakonec rozhoduje krajská pobočka ÚP ve správním řízení.

TIP: Je dobré si pohlídat, zda máte všechny lékařské zprávy od odborníků nebo propouštěcí zprávy z nemocnice v kartě svého obvodního lékaře. Obvodní lékař zasílá také své vyjádření k posudkovému lékaři. Pokud u svého obvodního lékaře nemáte všechny zprávy od odborných lékařů, můžete je dodat i samostatně k žádosti.

Na co můžu příspěvek využít?

Příspěvek lze použít pouze na výdaje související se zabezpečením pomoci a podpory žadatele, které je možné prostřednictvím osoby blízké nebo prostřednictvím asistenta sociální péče nebo prostřednictvím poskytovatele registrované sociální služby, kterou si uživatel vybral.

Krajská pobočka ÚP následně kontroluje, zda je příspěvek využíván na zajištění pomoci a zda je osobě, které byl přiznán, poskytována náležitá pomoc a podpora odpovídající stupni závislosti.