CO NEJKVALITNĚJI, CO NEJDŮSTOJNĚJI. AKTIVIZACE V HOSPICI

1. Realizátor projektu:

Diakonie ČCE – hospic CITADELA
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ : 736 327 83

2. Rozsah podpory projektu:

Sbírka finančních prostředků v rámci jarní výzvy 2017 programu ČSOB pomáhá regionům organizovaná Forem dárců, do kterého byla naše organizace Diakonie ČCE – hospic CITADELA vybrána za Zlínský kraj s projektem “Co nejkvalitněji, co nejdůstojněji. Aktivizace v hospici“ vynesla celkem 209 100,- Kč. Z této částky přispěla 50.000,- Kč ČSOB, 159.100,- Kč se vybralo od jednotlivých dárců - přispěly společnosti Zámečnictví Kovář, ROBE lighting s.r.o., Block a.s. a individuální dárci. Plánovaný rozpočet projektu byl v objemu 131 500,- Kč, díky získané finanční podpoře byl rozpočet projektu rozšířen o dalších 77 600,- Kč.

3. Naplnění cíle projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření příjemného a inspirativního zázemí pro klienty hospice CITADELA, které by sloužilo pro různorodé aktivity. Zejména šlo o vybavení prostor vhodným nábytkem pro uložení pomůcek, jeho zútulnění a přizpůsobení reminiscenční terapii. Dále jsme chtěli vytvořit zimní zahradu a dovybavit zařízení vhodnými pomůckami pro aktivizace.

Díky navýšení finanční podpory projektu jsme naplnili plánované aktivity projektu a nad rámec původního záměru jsme upravili a dovybavili větší rozsah společných prostor v hospici CITADELA, které tak dnes slouží pro individuální i skupinové aktivity s klienty.

4. Projekt byl realizován v období:

Od 15.8.2017 do 15.7.2018

5. Přínosy a výstupy projektu:

  1. V rámci úpravy prostředí jsme upravili v 1. A 2. NP hospice původní prostory chodeb na společné prostory, vhodné pro skupinové a individuální aktivizace. Jelikož získaná částka převýšila prvotní rozpočet, bylo možné projekt rozšířit o další položky. Zásadní bylo zadání architektonického návrhu výtvarnici, která vytvořila ucelenou koncepci úprav prostor. Součástí byl návrh nábytku, vhodného osvětlení a výmalby. Zároveň dle svého návrhu vytvořila nástěnné malby v obou společných prostorech znázorňující výjevy z každodenního života. V rámci úprav došlo také k modernizaci světel, které přineslo zlepšení kvality osvětlení dotčených prostor. Podle návrhu je vytvářen v další fázi projektu v obou prostorech nábytek na míru s integrovanou lednicí pro klienty sloužící zároveň jako pracovní místo. Zde bude k dispozici počítač pro veřejnost s připojením na internet a pro uložení pomůcek a knih.
  2. Ve 2. NP jsme z nevyužívaného prostoru lodžie vytvořili útulnou zimní zahradu, která je dnes pravidelně využívána k posezení klientů s blízkými.
  3. Díky finančním prostředkům jsme dovybavili hospic aktivizačními pomůckami, které slouží k zajištění aktivizačních činností rozvíjejícími motoriku, procvičujícími paměť, vnímání, orientaci v čase a trénujícími koncentraci, koordinaci, kognitivní schopnosti. Zakoupeny byly také potřeby pro různé výtvarné aktivity, včetně potřeb pro keramickou dílnu. Pro rozšíření možných aktivit byl zakoupen dataprojektor s plátnem.
  4. Cílem naší práce je zajišťovat co nejkvalitněji služby pro všechny naše klienty a důstojnou podporu nejen po stránce zdravotní, ale také sociální, psychologické a duchovní. Náš tým v hospici jsme proto na začátku roku 2018 rozšířili o novou pozici aktivizační pracovnice, která zajišťuje pro klienty individuální i skupinové aktivity zvolené dle jejich zdravotních možností a pomáhá jim tak k uchovávání dosavadních dovedností, vědomostí a schopností.
  5. Aktivizační činnosti se velmi rychle staly nedílnou součástí naší péče v hospici. Přispělo k tomu vhodně upravené zázemí společenských prostor a všechny pořízené pomůcky. Jsme rádi, že jsme díky programu ČSOB pomáhá regionům, mohli náš projekt „Co nejkvalitněji, co nejdůstojněji. Aktivizace v hospici“ zrealizovat.
  6. V hospici CITADELA je denně poskytována péče 42 klientům a pacientům, během roku 2017 to bylo celkem 466 osobám a dalším desítkám rodinných příslušníků a blízkých. Pro všechny z nich je projekt přínosem pro zlepšení kvality života a prožívání náročných životních období. Za tuto pomoc jsme Fóru dárců a všem zúčastněným dárcům nesmírně vděčni.

6. Propagace projektu:

Celý projekt byl v průběhu získávání finančních prostředků a po jeho ukončení propagován na webových i facebookových stránkách naší organizace, v místních médiích a oslovováním příznivců hospice CITADELA. Po ukončení projektu bude zveřejnění ve výroční zprávě organizace za rok 2018.