PROJEKT: UČÍME SE DOPROVÁZET

1. Realizátor projektu:

Diakonie ČCE – hospic CITADELA
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ : 736 327 83

2. Rozsah podpory projektu:

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové poskytl v roce 2018 Diakonii ČCE – hospic CITADELA nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč z programu PALIATIVNÍ PÉČE – jarní výzva. Tato částka byla použita na částečnou úhradu vzdělávacích seminářů, zbylá částka byla hrazena z vlastních zdrojů.

3. Naplnění cíle projektu:

Projekt byl zaměřen na vzdělávání všech pracovníků, kteří přímo pečují o klienty našich zařízení. Jednalo se o pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, nelékařské pracovníky a další, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají klientům v jejich těžké životní situaci. Celkem se vzdělalo (v rámci nadací podpořených vzdělávacích akcí) 44 pracovníků.

Dne 25. května 2018 se uskutečnil kurz na téma Doprovázení umírajících v zařízeních sociálních služeb. Lektorkou kurzu byla paní Mgr. Dagmar Pelcová, DiS., kterého se zúčastnilo 11 pracovníků. Cílem bylo posílit kompetence a profesní sebevědomí novým pracovníkům hospice i stávajícím pracovníkům domova tak, aby se dokázali vyrovnat se zátěžovou situací, kterou umírání klienta a komunikace s ním a jeho rodinou bezpochyby je, a aby dokázali poskytovat kvalitní péči klientům v závěru života.

V rámci kurzu Pokojná smrt – akceptace a základy komunikace, který proběhl 2. října 2018, seznámil lektor pan Mgr. David Šourek pracovníky celkově s tématem smrti a umírání. Cílem kurzu bylo pomoci pracovníkům s tím, aby se lépe dokázali připravit na složitou situaci, jakou pro ně smrt klienta mnohdy je. Kurzu se zúčastnilo 23 pracovníků.

4. Projekt byl realizován v období:

Březen - listopad 2018

5. Přínosy a výstupy projektu:

Výsledkem projektu „Umění doprovázet“ je doplnění a posílení znalostí a praktických dovedností pracovníků v oblasti paliativní péče a přístupu ke klientovi v závěru života, v komunikaci nejen s klientem, ale i s jeho rodinou, a v neposlední řadě i v oblasti doprovázení umírajících, jehož cílem je umožnit člověku co nejdůstojněji odejít.

Podle zpětné vazby od účastníků je zřejmé, že poznatky z uskutečněných seminářů využijí v praxi.

6. Publicita projektu:

O podpoře projektu ze strany Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové bylo informováno na webových stránkách hospice CITADELA a na facebookových stránkách organizace @hospicCITADELA. V rámci projektu byly vydány pozvánky na semináře, obsahují logo VDV – Nadace Olgy Havlové. Logo nadace je dále uvedeno na našich webových stránkách mezi ostatními podporovateli, zároveň je umístěno na vývěsce ve vstupních prostorách Diakonie ČCE – hospice CITADELA. Bude také uvedeno ve výroční zprávě za rok 2018, vč. informací o projektu. Informace o projektu jsou uvedeny na stránce realizované projekty, vč. fotodokumentace realizace.