Činnost valašskomeziříčské Diakonie byla započata při farním sboru Českobratrské církve evangelické, u zrodu stála manželka místního faráře Dobromila Krupová spolu se zdravotní sestrou Martou Benešovou. Svou činnost zahájila valašskomeziříčská Diakonie poskytováním služeb v domácím prostředí seniorům a těžce nemocným formou ošetřovatelské a pečovatelské služby. Své zázemí měla v prostorách fary. Poptávka po poskytovaných službách vedla k rozšíření o další zaměstnance (r. 1998 – 18 zaměstnanců), což vyústilo také v nutnost větších prostor, které nalezla ve vlastní budově na Vrbenské ulici.

Potřebnost návazných služeb uzrála v ideu vybudování hospice CITADELA. Realizace projektu vedla v roce 2003 k rozdělení střediska Diakonie ve Valašském Meziříčí na dvě samostatná střediska: Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí a Diakonie ČCE - hospic CITADELA. Od tohoto roku se každé z nově vzniklých středisek začalo ubírat a postupně rozšiřovat svým směrem.

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí rozšiřovalo své služby k podpoře domácí péče - o denní stacionář pro seniory, poradnu pro pečující a půjčovnu kompenzačních pomůcek a další sociální služby v terénní formě (o osobní asistenci a odlehčovací služby). Ošetřovatelská služba začala poskytovat také péči nevyléčitelně nemocným prostřednictvím domácího hospice Společnou cestou. Zároveň se středisko začalo věnovat lidem se zdravotním znevýhodněním poskytováním služeb sociální rehabilitace a chráněného bydlení a také zabezpečením jejich uplatnění na pracovním trhu založením sociálního podniku. V čele střediska stáli postupně Marta Benešová, Ing. Pavel Malík, Dobromila Krupová a Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová.

Diakonie ČCE - hospic CITADELA začala poskytovat v nestátním zdravotnickém zařízení specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným. Zároveň rozšířila své služby o sociální služby pobytové – sociálně zdravotní lůžka a odlehčovací služby a domov se zvláštním režimem. V čele střediska stál po deset let Ing. Miloslav Běťák, v roce 2014 jej ve vedení vystřídala Mgr. Květoslava Othová.

Sloučením středisek Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí a Diakonie ČCE - hospic CITADELA v roce 2020 bylo vytvořeno středisko s názvem Diakonie Valašské Meziříčí. Vzniklo tak největší středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vedení se ujala Mgr. Květoslava Othová. Diakonie Valašské Meziříčí dnes poskytuje komplexní nabídku zdravotních a sociálních služeb pomáhající seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, nemocným a umírajícím a je nápomocna jejich rodinám a ostatním pečujícím. Komplexní péči nabízí nevyléčitelně nemocným. Za to, kde je valašskomeziříčská Diakonie dnes, vděčí svým zakladatelům, kteří před 30 lety začali s velkým zápalem pomáhat potřebným.