Opětovné umožnění návštěv u klientů Domova se zvláštním režimem

8. ledna 2021

Usnesením vlády ČR ze dne 7.1.2021 č. 14 se stanovují nové podmínky pro umožnění návštěv třetích osob v sociálních službách. Na základě tohoto právního předpisu stanovuje Diakonie Valašské Meziříčí závazná pravidla pro zajištění a organizaci návštěv klientů domova se zvláštním režimem.

Opětovné umožnění návštěv v Domově se zvláštním režimem
8. ledna 2021 - Opětovné umožnění návštěv u klientů Domova se zvláštním režimem

1. Návštěvy třetích osob u klientů Domova se zvláštním režimem budou umožněny za podmínek že:
a. se třetí osoba podrobí testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 testem POC nebo RT-PCR vyšetření s NEGATIVNÍM výsledkem a to nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy a doloží poskytovateli doklad o negativním výsledku testu;
b. osoba, která prodělala onemocnění COVID-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy, doloží doklad (lékařské potvrzení), potvrzující tuto skutečnost;
c. osobám splňující jeden z těchto požadavků bude umožněno vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy bude používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu;
d. návštěva bude dodržovat stanovená režimová opatření vydaná Diakonií Valašské Meziříčí.

2. Diakonie Valašské Meziříčí neprovádí testování třetích osob za účelem umožnění návštěv a neposkytuje návštěvám respirátory.
a. Provedení testu si třetí osoba zajistí sama, s možností využití nejbližších odběrových míst (např.: Spadia Lab, a.s. Nový Jičín, Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí, Vsetínská nemocnice a.s, Nemocnice Hranice a.s. a dalších, které lze dohledat na webu https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ )
b. Návštěva bude třetí osobě umožněna pouze v případě, že bude po dobu návštěvy používat minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu – musí mít nepoužitý (nový) respirátor.

3. Návštěvy v DZR budou z provozních důvodů umožněny:
a. ve dnech středa a čtvrtek (nejdříve 13.1.2021);
b. v době od 13,00 do 16,00;
c. návštěva bude umožněna maximálně dvěma osobám;
d. na jednom pokoji je umožněna vždy jen jedna návštěva v daném čase;
e. maximální délka návštěvy se stanovuje na 30 minut;
f. Návštěvy mohou probíhat pouze na pokojích klientů.

4. Návštěva bude umožněna pouze po předchozí rezervaci a potvrzení termínu.

5. Rezervaci bude zajišťovat pověřený pracovník: na pracovišti DZR – kontakt: 602 776 460

6. Před zahájením návštěvy budou provedeny u třetí osoby tyto úkony:
a. Ověření totožnosti třetí osoby pověřeným pracovníkem Diakonie Valašské Meziříčí
b. Doložení a ověření dokladu o negativním výsledku testu POC nebo RT-PCR nebo lékařského potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (ověřuje zdravotnický pracovník)
c. Změření tělesné teploty, zjištění možných příznaků nemoci
d. Vyplnění dokladu – Čestné prohlášení se souhlasem s nakládání s osobními a citlivými daty.
e. Ověření, že třetí osoba používá k návštěvě respirátor předepsané třídy
f. Dezinfekce rukou
g. Oblečení do ochranného oděvu, který poskytne zařízení
h. Poučení o chování v době návštěvy, místa konání návštěvy a době, kdy bude návštěva ukončena, jak naložit s použitým prádlem a př. odpadem

7. Po ukončení návštěvy pověřený pracovník zapíše dobu odchodu třetí osoby do čestného prohlášení a doklad uloží k 

8. Po ukončení návštěvy zajistí pracovníci úklidu dezinfekci pokoje, ploch a prostor, kde návštěva proběhla.

9. UPOZORŇUJEME, ŽE U KLIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 JSOU NÁVŠTĚVY I NADÁLE ZAKÁZÁNY.

Tímto rozhodnutím se ruší a nahrazuje rozhodnutí ředitelky ze dne 3.12.2020 – Závazný postup pro organizaci návštěv.

Rozhodnutí a pravidla _ návštěvy DZR od 11.1.2021

Pomozte chránit před nákazou COVID-19